ประธาน กมธ.วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ เผยกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นด้วยแก้ไขที่มาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

5 มิ.ย. 63 - กมธ.วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ เผยกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นด้วยแก้ไขที่มาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ พร้อมขยายการทำงานอีก 90 วัน 

   นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คณะกรรมาธิการต้องหยุดการทำงาน จึงจำเป็นต้องขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 90 วัน ส่วนการประชุมวันนี้ เป็นเรื่องขององค์กรอิสระ ซึ่งกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นว่า รัฐธรรมนูญมีข้อบกพร่องต้องปรับปรุง ทั้งในส่วนคุณสมบัติของผู้มีอำนาจหน้าที่ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง และกระบวนการสรรหา ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ ในส่วนของการเปิดรับฟังความคิดเห็น ได้มอบหมายคณะอนุกรรรมาธิการที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ


   ด้านนายสุทิน คลังแสง โฆษกกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการยังเห็นตรงกันในเรื่องขององค์กรอิสระที่ขาดกระบวนการตรวจสอบ ทั้งที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะต้องมีการออกแบบกระบวนการตรวจสอบ ให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ


ทัดดาว ทองอิ่ม / ข่าว
เรณู เขมาปัญญา / เรียบเรียง