ปธ.อนุ กมธ.ศึกษาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ วิเคราะห์ปัญหากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เตรียมเสนอปรับรูปแบบสูตรคำนวณ ส.ส.หลังพบปัญหา

26 มิ.ย. 63 -​ ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ วิเคราะห์ปัญหากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เตรียมเสนอปรับรูปแบบสูตรคำนวณ ส.ส.หลังพบปัญหา และปรับรายละเอียดในการทำไพรมารี่โหวต

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณา ว่าขณะนี้เป็นการทำงานในส่วนงานวิชาการที่กรรมาธิการจะร่วมสะท้อนปัญหาของรัฐธรรมนูญ โดยใช้การอภิปรายเชิงลึกและจัดทำเป็นรายงาน ส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎร

นายไพบูลย์ กล่าวในฐานะประธานอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นด้วยว่า การดำเนินงานของอนุกรรมาธิการมีความคืบหน้าไปมาก และจะศึกษากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ในหลายประเด็นเพิ่มเติม อาทิ เรื่องพรรคการเมือง เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว.รวมไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยจะลงรายละเอียดในกฎหมายประกอบแต่ละฉบับ ดูว่ามีประเด็นหคือมาตราใดที่มีปัญหา รวมถึงเรื่องสูตรการคำนวนสูตร ส.ส. ที่จะมีการกำหนดให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้ จะหารือถึงระบบไพรมารี่โหวต เพราะมี่ผ่านมามีผู้ไม่เห็นด้วย จึงอาจเสนอให้มีการปรับในรายละเอียด แต่ไม่ถึงขั้นยกเลิกระบบดังกล่าว อาทิ อาจให้มีการตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ให้สมาชิกทั้งจังหวัดเป็นตัวแทนประจำจังหวัดหนึ่งคน ไม่ใช่ต้องมีตัวแทนพรรคทุกเขตเลือกตั้งตามที่กฎหมายปัจจุบันกำหนด ซึ่งเป็นภาระและสร้างความยุ่งยาก ทั้งนี้ ยืนยันว่าอนุกรรมาธิการจะดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เมื่อทำการศึกษาและมีข้อเสนอแล้วจะส่งผลไปยังคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ เพื่อสรุปเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและส่งต่อไปยังรัฐบาลต่อไป ส่วนหากสภาผู้แทนราษฎร เห็นด้วยกับกรรมาธิการ และอาจเสนอเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนั่น ถือเป็นขั้นตอนต่อไปในอนาคต

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง