วุฒิสภา มีมติเห็นชอบให้นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

13 ก.ค.63 – ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ 206 เสียง เห็นชอบให้นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

         ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า กมธ.ได้ทำการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและจริยธรรมของนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วและได้เสนอรายงาน เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว พร้อมขอให้มีการประชุมลับ เพื่อพิจารณารายงานลับของ กมธ.ที่เสนอต่อที่ประชุม

        ภายหลังการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานที่ กมธ.เสนอ และออกเสียงด้วยวิธีลงคะแนนลับ ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน206 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง


        ทั้งนี้จากผลการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวจึงถือว่า นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา (คือ ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน) จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 12 วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561

 

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง