กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 60 เห็นชอบแก้ไขมาตรา 256 เปิดทางตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ

31 ก.ค. 63 - กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 เห็นชอบแก้ไขมาตรา 256 ปลดล็อคให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ง่าย เปิดทางตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ

   นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แถลงผลการประชุม ว่า กรรมาธิการส่วนใหญ่เห็นตรงกันเกี่ยวกับการแก้ไข หมวด 15 มาตรา 256 ที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้กำจัดเงื่อนไขของการแก้รัฐธรรมนูญให้สามารถทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ขึ้น ทั้งนี้ จะสรุปความคิดเห็นต่าง ๆ ของกรรมาธิการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหากที่ประชุมสภา เห็นชอบก็จะส่งต่อไปยังรัฐบาลพิจารณาดำเนินการในกระบวนการต่อไป
   ด้านรองศาสตราจารย์ โภคิน พลกุล ที่ปรึกษากรรมาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งนอกจากการแก้ไข มาตรา 256 ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วนั้น ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มเติมในหมวดว่าด้วยการให้มีการตั้ง ส.ส.ร. ขึ้น เช่นเดียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2534 ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน และตามขั้นตอนของการร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอไว้จะต้องแล้วเสร็จภายใน 390 วัน หากทุกภาคส่วนเห็นพ้องกัน ประเทศก็จะมีทางออกว่าในอนาคตจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างโดยประชาชน เห็นชอบโดยประชาชน และเข้ามาแทนที่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ในที่สุด ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว
เรณู เขมาปัญญา เรียบเรียง