นายปิยบุตร กมธ.วิสามัญแก้ รธน.ปี 60 ระบุ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเป็นฉันทามติร่วมกันของสังคม

21 ส.ค. 63 – นายปิยบุตร กรรมาธิการวิสามัญแก้รัฐธรรมนูญปี 60 เผย อยู่ระหว่างหารือจำนวนและที่มา ส.ส.ร. มองร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเป็นฉันทามติร่วมกันของสังคม คาด 1 ก.ย. 63 ประชุมรัฐสภาพิจารณาญัตติแก้ รธน.  เชื่อหาก ส.ส. และ ส.ว. เห็นตรงกันต้องแก้ รธน. อาจพิจารณา 3 วาระรวด

      นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 ว่า  ทั้งมติของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือร่วมกันถึงจำนวนและที่มาของ ส.ส.ร. ส่วนองค์ประกอบเห็นว่าสัดส่วนของฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่หลักสำคัญอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นใหม่เป็นฉันทามติร่วมกันของสังคม และทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน 

      นายปิยบุตร กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวมองว่า การมี ส.ส.ร. ยังไม่เพียงพอเพราะไม่ทราบว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นานเท่าไหร่ ผ่านวาระ 1 แล้ววาระ 3 อาจไม่ผ่านหรือผ่านวาระ 3 แต่ไม่ผ่านประชามติ จึงเห็นว่า ระหว่างนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้คิดสืบทอดอำนาจ จึงขอเสนอให้ยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. จำนวน 250 คน ตามบทเฉพาะกาล คือมาตรา 269-272  

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า คาดว่าในวันที่ 1 ก.ย. นี้ จะมีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสนอให้สภาฯ พิจารณา ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันเรื่อง ส.ส.ร. และหากผ่านความเห็นชอบของสภาฯ ก็จะเข้าสู่วาระ 2 ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา จึงมองว่า หาก ส.ส. และ ส.ว. มีเจตจำนงร่วมกันจริงว่าต้องการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี 60 เชื่อว่าจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวจบได้คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว 
วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ / เรียบเรียง