คณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร แล้วเสร็จ ช่วยเพิ่มรายได้จากการเก็บ VAT ผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ

28 ส.ค. 63 -​ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เผย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร แล้วเสร็จ ชี้เป็นประโยชน์ช่วยจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการต่างประเทศที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ปีละ 5 พันล้านบาท

     นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)​แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..)​ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวที่รัฐบาลเสนอและสภามีมติรับหลักการเสร็จแล้ว โดยเป็นการเปลี่ยนวิธีจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)​ จากผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศและให้บริการกับผู้ใช้บริการในประเทศไทย อาทิ ผู้ให้บริการดาวน์โหลดเพลง หรือผู้ให้บริการดาวน์โหลดe-book ให้เป็นผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจากเดิมจัดเก็บภาษีจากผู้ใช้บริการ สำหรับแนวทางการจัดเก็บดังกล่าวเป็นไปตามที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ(OECD)​แนะนำและกว่า 60 ประเทศใช้แนวทางดังกล่าว ทำให้ทางกรมสรรพากรทำการศึกษาและดูแนวทางจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ก่อนนำเสนอเป็นร่างกฎหมายซึ่งจะช่วยให้รัฐจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกประมาณปีละ 5 พันล้านบาท

     นายพิสิฐ กล่าวว่าร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรนี้ จะมีผลบังคับใช้หลังผ่านความเห็นชอบจากสภาในวาระที่ 2 และ 3 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วประมาณ 6 เดือน ซึ่งช่วงเวลาระหว่างนี้รัฐบาลไทยจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยทางสรรพากรยืนยันว่าช่วงเวลาที่มีีอยู่เพียงพอสำหรับการชี้แจง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเห็นว่าเมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการในต่างประเทศ

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง