สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร แจ้งผู้ยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ iLaw ตรวจสอบรายชื่อ

15 .. 63 - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ส่งหนังสือแจ้งผู้ยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ iLaw ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมเพิ่มความสะดวกตรวจสอบทางเว็บไซต์รัฐสภา และหากพบปรากฏชื่อโดยไม่ใช่ผู้ร่วมเสนอสามารถยื่นค้านได้ถึงวันที่ 12 .นี้

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ประกาศเชิญชวนให้ผู้เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) .. .... ที่ นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับคณะผู้ริเริ่มและรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 98,824 คน เป็นผู้เสนอ (ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ iLaw)​ โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์รัฐสภาwww.parliament.go.th ขณะเดียวกันสภามีหนังสือแจ้งโดยตรงไปยังผู้มีรายชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายทุกคนแล้วด้วย นอกจากนี้ หากพบมีรายชื่อโดยไม่ได้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว สามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการมีรายชื่อได้จนถึงวันที่ 12 .นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โทร 02 242 5900 ต่อ 7531 ในวันและเวลาราชการ

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง