อนุกมธ.แก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ถอดบทเรียนบ้านสาแพะใต้ จ.ลำปาง พลิกฟื้นป่าแห้งแล้ง กลับอุดมสมบูรณ์

27 พ.ย. 63 - ส.ว.อำพลประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนและลดเหลื่อมล้ำด้านสังคม วุฒิสภา นำคณะดูงาน บ้านสาแพะใต้หมู่ที่ 3 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ถอดบทเรียนพลิกฟื้นป่าแห้งแล้งกลับอุดมสมบูรณ์ มองเป็นสิ่งล้ำค่าที่คนไทยควรเรียนรู้

นายอำพล จินดาวัฒนะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนและลดเหลื่อมล้ำด้านสังคม ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา และนายภาณุ อุทัยรัตน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่งลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บ้านสาแพะใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางโดยพื้นที่ดังกล่าวเคยอุดมสมบูรณ์แต่หลังยุคเปิดพื้นที่ทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมีการตัดไม้ทำลายป่าจึงเกิดความแห้งแล้งและเกิดปัญหาไฟป่าหนักขึ้นทุกปี ส่งผลให้ขาดน้ำ ไม่สามารถทำการเกษตรได้แต่หลังจากพระครูสันติพนารักษ์ ร่วมกับชาวบ้านหันมารักษาป่า ทำแนวกันไฟร่วมมือกับภาครัฐในการรักษาป่า มีการทำฝายชะลอน้ำ เพิ่มน้ำใต้ดินโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (SCG) เข้าหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ นำศาสตร์พระราชามาใช้จนมีการไปศึกษาดูงานพัฒนาในหลายส่วนเช่น พัฒนาแหล่งน้ำ นำความรู้เรื่องการทำบ่อพวงเก็บกักน้ำการทำเกษตรกรรมใช้น้ำน้อย และใช้ความรู้เทคโนโลยีเข้าช่วยทำให้พื้นดินที่เคยแห้งแล้ง เขียวชอุ่ม เต็มไปด้วยแปลงเกษตรกรรมที่ให้เกิดรายได้ ทั้งรายวัน(ผักสวนครัว) รายเดือน (การปลูกพืชขายเมล็ดพันธุ์) และโบนัส (เช่น ปลูกมะม่วง) ส่งผลคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่เปลี่ยนไปพลิกร้ายกลายเป็นดี จนเริ่มมีคนรุ่นใหม่กลับคืนถิ่นฐานกรณีดังกล่าวจึงถือเป็นบทเรียนที่เป็นรูปธรรมที่ล้ำค่าที่คนไทยน่าจะได้ไปเรียนรู้


ทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่คณะอนุกรรมาธิการ จะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการและขยายผลการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ เรียบเรียง

สำนักประชาสัมพันธ์ สนง.เลขาธิการวุฒิสภาข้อมูล/ภาพ