สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหา กสทช.

26 มี.ค. 64 -​ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหา กสทช. เข้าทำหน้าที่สรรหา กสทช. ตามกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 2 มี.ค. 64

     นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามในประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และให้มีการเผยแพร่ถึงการออกประกาศดังกล่าว เรื่องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งระบุว่าตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ.กสทช.)​มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 และตามมาตรา 10 วรรคสองของ พ.ร.บ.ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มดำเนินการจัดให้มีการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ และตามมาตรา 14 กำหนดว่าเมื่อมีเหตุต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กสทช. ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช. เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปนั้น

     บัดนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)​ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหาในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. ประกอบด้วย


     1. นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ

     2. นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
     3. นายวิษณุ วรัญญู ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
     4. นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.
     5. นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
     6. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน
     7. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ลักขณา เทียกทอง /ข่าวเรียบเรียง