กก.สรรหา กสทช. มีมติเลือก นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้แทนจากศาลฎีกา เป็นประธาน

5 เม.ย. 64 -​ คณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. มีมติเลือก นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้แทนจากศาลฎีกา เป็นประธาน ก่อนนัดประชุมวางกรอบการทำงาน สรรหากรรมการ กสทช.ตามกฎหมายใหม่ วันที่ 19 เม.ย.นี้ 

     สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นัดแรก ภายหลังจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ. กสทช.)​มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบรายชื่อกรรมการสรรหา จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ นายนภดล เทพพิทักษ์ ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้แก่ นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้แก่ นายวิษณุ วรัญญู กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.)​ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่ นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แก่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คือ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
     จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช.มีมติเลือก นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล เป็นประธาน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นรองประธาน นายวิษณุ วรัญญู เป็นเลขานุการและโฆษกฯ พร้อมกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อวางกรอบการทำงานในวันที่ 19 เมษายน 2564

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง