วุฒิสภา เตรียมตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ ร.บ.งบฯ ปี 65 ศึกษาคู่ขนานไปกับสภา 7 มิ.ย.นี้

4 มิ.ย.64- วุฒิสภา เตรียมตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 ศึกษาคู่ขนานไปกับสภาผู้แทนราษฎร 7 มิ.ย.นี้ พร้อมพิจารณา 2 พ.ร.ก.สำคัญ

     ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ภายหลังการพิจารณา นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกวิปวุฒิสภา ได้เปิดเผยผลการประชุม ว่า จะมีการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 7 และอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยในวันที่ 7 มิถุนายน จะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามข้อบังคับ ข้อ 138) 2. พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ และ 3.พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ส่วนวันที่ 8 มิถุนายน จะมีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 9 เรื่อง และเรื่องที่ค้างการพิจารณา 7 เรื่อง
     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อบังคับ ข้อ 138 จำนวน 42 คน ประกอบด้วย 1. ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญ 25 คณะ คณะละ1 คน รวม 25 คน โดยขอให้คณะกรรมาธิการเสนอรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 2. ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ จำนวน 7 คน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงิน และการคลัง จำนวน 4 คน 3. ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จำนวน 3 คน และ 4. ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน ภายหลังที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่เสนอ และเห็นควรนำเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน นี้

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ข่าววิทยุรัฐสภา

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชม ตอน “เรียนรู้ ปรับตัว และสร้างโอกาสในภาวะโควิด-19” ด้านสมาชิกรัฐสภา แนะภาครัฐควรสนับสนุนเกษตรกร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร หวังเพิ่มรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
31 ก.ค. 64
โฆษก กมธ.พิจารณางบฯ ปี 65 เผย กมธ.เร่งพิจารณา รายงานผลการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการ 9 คณะให้แล้วเสร็จ
30 ก.ค. 64
ปธ.สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยเลขาธิการสภาฯ ตรวจเยี่ยม การตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่คณะ กมธ.พิจารณางบฯ ปี 65 และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความปลอดภัย เดินหน้าพิจารณางบประมาณจนแล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่วาระ 2-3
30 ก.ค. 64
ส.ว.จัตุรงค์ นำคณะ ร่วมมอบถุงยิ้ม และอาหารกล่อง ให้แก่ผู้เดือดร้อนจากการขาดรายได้ หรือเจ็บป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19
30 ก.ค. 64