โฆษก กมธ.พิจารณางบฯ ปี 65 เผย กมธ.เร่งพิจารณา รายงานผลการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการ 9 คณะให้แล้วเสร็จ

30 ก.ค. 64 - โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 65 เผย กรรมาธิการเร่งพิจารณารายงานผลการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการ 9 คณะให้แล้วเสร็จ ขณะที่วานนี้ได้พิจารณาคำขอแปรญัตติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

             นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แถลงข่าวผลการประชุมของคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 33/2564 ว่าขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาของอนุกรรมาธิการ 4 คณะ และพิจารณาการอุทธรณ์ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และรายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงโดยจัดการพิจารณางบประมาณเป็นรายกลุ่ม สำหรับการประชุม วานนี้ (29 ก.ค. 64 ) คณะกรรมาธิการได้พิจารณานัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแปรญัตติ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำแปรญัตติเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐจำนวน 16 คน พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 22 คน พรรคเพื่อไทย จำนวน 71 คน พรรคก้าวไกล จำนวน 29 คน พรรคเสรีรวมไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคละ 2 คน และพรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 145 คน ส่วนรายงานผลการพิจารณาอนุกรรมาธิการ 9 คณะ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาไปแล้ว อาทิ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น คณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างและคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว/เรียบเรียง