สภาชาวบ้าน 9 เมษายน 2564


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :-นิสลา คุ้มพงศ์

วิทยากร :-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ดวงจิตร / ผศ.ธีระ นุชเปี่ยม

ถอดรหัสนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงวัฒนธรรม

ไฟล์เสียง :1299_f_20210413110950.mp3


รายการย้อนหลัง :