7 มิ.ย.66 - คณะอนุ กมธ. ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา หารือแนวทางการสร้างนักวิจัยชุมชน หวังร่วมกับสถาบันการศึกษาขับเคลื่อนข้อมูลสิทธิชุมชนในพื้นที่ตำบล และนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน

image

        นายอนุศักดิ์  คงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะ กมธ. สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมการจัดเสวนาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ในวันพุธที่ 9 ส.ค.66 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ ซึ่งในงานดังกล่าว คณะอนุ กมธ. มีกำหนดจะจัดงานเสวนา เรื่อง “การสร้างนักวิจัยชุมชนกับข้อมูลสิทธิชุมชนในพื้นที่ตำบล” ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลก่อนการเสวนา คณะอนุ กมธ. ได้เชิญ ผศ.ดร.นรา  พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนักวิจัยในชุมชน การสร้างเครือข่ายกับชุมชน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา โดยทางสถาบันฯ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามให้นักวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยสถาบันฯ ได้เห็นถึงความสำคัญกับการยกระดับบุคลากรในชุมชน จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร “การสร้างนักวิจัยชุมชน” เพื่อนำไปสู่การผลิตนักวิจัยชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน การสร้างโอกาสหรือเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำวิจัย การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องของชุมชน การใช้ทุนทางวัฒนธรรม ทุนในชุมชนต่อยอดเพื่อมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด สำหรับประเด็นการสื่อสาร เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในโลกยุคปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า “ผู้ใดครองสื่อ ผู้นั้นครองโลก” ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารไปยังผู้นำชุมชน ทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำธรรมชาติ ทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพในการสื่อสาร การพูดในที่สาธารณะ เทคนิคการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันภายในชุมชน เป็นต้น

        นายอนุศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะ อนุ กมธ. จะได้รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นจากการประชุม ไปประกอบการจัดทำข้อมูลสำหรับการเสวนา เรื่อง “การสร้างนักวิจัยชุมชนกับข้อมูลสิทธิชุมชนในพื้นที่ตำบล” ต่อไป

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  ข่าว/เรียบเรียง

คณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา    ข้อมูล/ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ