21 ก.พ.67 - 20 สส.ปชป.ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรับแก้กระบวนการภายในของกรมราชทัณฑ์ให้โปร่งใส - เป็นไปตามหลักสากล ปมลดวันต้องโทษ พักโทษ ยืนยัน ปชป.ไม่ขัดแย้งผู้ใด แต่หวั่นผู้หนีคดีอื่นใช้เป็นแนวทางเลี่ยงกฎหมาย  

image

            นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมคณะ แถลงข่าวว่า ตนและ สส.พรรค รวม 20 รายชื่อ ได้ร่วมกันยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเห็นว่า กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรม มีการใช้อำนาจในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสงสัยต่อสังคม ขัดต่อหลักนิติรัฐนิติธรรม จึงจำเป็นต้องยื่นเสนอแก้ไขร่างกฎหมาย เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าว ทางพรรคได้เคยยื่นเสนอไปแล้วสมัยสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ที่ผ่านมา แต่เมื่อสภาหมดวาระทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวตกไป จึงได้เสนอร่างกฎหมายเข้ามาพิจารณาใหม่ เพื่อปรับปรุงการบังคับใช้ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ปี 2560 ให้ความโปร่งใสมากขึ้น เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการทางอาญาตามมาตรฐานสากล ประกอบกับก่อให้เกิดปัญหาและสังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการภายในของกรมราชทัณฑ์ อาทิ รูปแบบและโครงสร้างของคณะกรรมการราชทัณฑ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุก การพักการลงโทษของผู้ต้องขัง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้มีกระบวนการที่รัดกุมและมีความโปร่งใส โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการที่มีความอิสระโปร่งใสและมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงเป็นผู้พิจารณาขั้นต้นเกี่ยวกับการลดวันต้องโทษจำคุก การพักการลงโทษของผู้ต้องขังและให้ศาลที่คดีถึงที่สุดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและมีคำสั่งในการลดวันต้องโทษจำคุก การพักการลงโทษของผู้ต้องขังในแต่ละคราวไป และกำหนดหลักกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นใหม่ในการพิจารณาการลดวันต้องโทษการพักการลงโทษของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะคดีทุจริต คดีอาญา คดียาเสพติดที่ร้ายแรง และคดีอื่น ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง เพื่อกำหนดมาตรการและเพิ่มระยะเวลาปลอดภัยให้แก่สังคม ทั้งเป็นไปตามหลักการในทางสากล
           นายพิทักษ์เดช กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กรมราชทัณฑ์ มีการบังคับโทษอยู่บนหลักการที่ถูกต้องของบ้านเมือง ซึ่งจากกรณีการพักโทษผู้ต้องขังที่เป็นกระแสข่าวอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นบาดแผลของกระบวนการยุติธรรม กระทบต่อหลักบ้านเมือง ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้ หากต้นน้ำซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมไม่ใสสะอาดรอบคอบในการพิจารณา น้ำที่ลงสู่อ่าว สู่ทะเลก็จะสกปรกเช่นกัน และเชื่อได้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นการใช้บรรทัดฐานที่มีความแตกต่างกัน และอาจทำให้ผู้หนีคดีอื่น นำมาเป็นตัวอย่างในการหลบเลี่ยงกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และยืนยันว่า ตนและพรรคไม่ได้มีความขัดแย้งกับผู้ใดเป็นการส่วนตัว แต่ขัดแย้งต่อการละเมิดหลักการของบ้านเมือง และการละเมิดต่อกระบวนการยุติธรรม จึงขอให้ประชาชนและสมาชิกร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดผลสำเร็จ เกิดความยุติธรรมให้ประชาชน

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ