8 เม.ย. 67 - สส.พรรคพลังประชารัฐ ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ส่งเสริมการกระจายโอกาสเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออก พะเยา เชียงราย น่าน และแพร่ เมืองหน้าด่านสำคัญ ให้การเชื่อมโยงการค้าและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีกลไกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

image

        นายอัคร ทองใจสด สส. เพรชบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  ในฐานะทีมสื่อสารภาคเหนือเปิดเผยว่า  นายจีรเดช ศรีวิราช และ นายอนุรัตน์ ตันบรรจง  ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก  พ.ศ. ….  เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสำหรับเป็นกลไกการบริหารราชการพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออก 4 จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดล้านนา ประกอบด้วย จ. พะเยา จ.เชียงราย จ.น่าน และ จ.แพร่ เพื่อยกระดับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญ เชื่อมโยงการค้าและการนำเข้าส่งออก  มีทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องมีกลไกการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ และเกิดความต่อเนื่อง  สอดรับกับบริบทและศักยภาพเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม ในขณะที่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางดังกล่าว เพราะการส่งเสริมด้านการบริหารด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการอนุมัติอนุญาตตลอดจนการให้สิทธิประโยชน์ ยังเป็นการบริหารที่มีลักษณะรวมศูนย์ ขาดการส่งเสริมการกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ อีกทั้งการจัดทำระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ยังขาดความต่อเนื่องและขาดความเชื่อมโยง ไม่เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง ส่งผลให้การพัฒนาไม่สามารถพัฒนาเชิงพื้นที่หรือกลุ่มจังหวัดได้อย่างเต็มศักยภาพ

        นายอัคร กล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐ มองเห็นถึงความจำเป็นต้องออกกฎหมายเฉพาะ เพื่อกำหนดเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก เพื่อให้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและมีการบูรณาการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน ทั้งในและนอกพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก มีประสิทธิภาพการบริการภาครัฐแบบครบวงจร รวมไปถึงการกำหนดแผนงานด้านการพัฒนาพื้นที่นั้น ๆ อย่างมีเป้าหมาย และมีมาตรการส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในกิจการหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติในเขตพัฒนาเป็นการเฉพาะ

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ