10 เม.ย. 67 - คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.กีฬามวย ที่อนุ กมธ.ศึกษา ทบทวน ส่งเสริมสวัสดิการบุคคลในวงการกีฬามวย กำหนดโทษวางยานักมวย กำหนดกฎกติกาเฉพาะสำหรับมวยเด็ก

image

        นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณารายงานการศึกษาทบทวนร่าง พ.ร.บ.กีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ ได้นำเสนอถึงหลักการร่างกฎหมายนี้ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรารักษาการ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เพิ่มเติมการส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคคลในวงการกีฬามวย ให้มีการกำหนดระเบียบและกติกามาตรฐานสำหรับการแข่งขันกีฬามวยที่นักมวยมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์เป็นการเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย หลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬามวยสำหรับ นักมวยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการจดทะเบียนและคุณสมบัตินักมวย การให้ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินต้องขอรับใบอนุญาต การจัดทำทะเบียน สมุดบันทึกประจำตัวนักมวย และบัตร ประจำตัวนักมวย สำหรับนักมวยซึ่งไม่มีสัญชาติไทย รวมถึงเรื่องของการยกเลิกหลักเกณฑ์การจดทะเบียนให้นักมวยซึ่งจดทะเบียนในประเภทใดสามารถเข้าแข่งขันกีฬามวยได้ในประเภทนั้น เรื่องหน้าที่ของนายสนามมวย หน้าที่ของผู้จัดรายการแข่งขันมวยและผู้จัดการนักมวย บทกำหนดโทษกรณีการนำเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีอื่นใดซึ่งอาหาร ยา เครื่องอุปโภคบริโภค หรือสารอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของนักมวย หรือทำให้นักมวยเสื่อมถอยกำลังที่จะชกมวยได้ และอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างกฎหมาย

        คณะกรรมาธิการการกีฬา มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามวยเด็ก เนื่องการเห็นว่าอาจจะเป็นอันตราย  โดยเฉพาะการกระทบกระเทือน เกิดความบอบช้ำทางสมอง ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติ จึงต้องพิจารณา กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักมวยเด็ก ตลอดจนการกำหนดกฎ กติกา อุปกรณ์การป้องกันและจดทะเบียนรับรองในรูปแบบสากลให้เป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมาธิการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หากมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในชั้นรับหลักการ และในชั้นของคณะกรรมาธิการ ข้อห่วงใยประเด็นดังกล่าวนี้จะได้รับพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมาธิการจึงได้มีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกีฬา มวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และจะได้นำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ