23 พ.ค.67 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เปิดโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตฯ ประจำปี 67 กิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต : หัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่สอง ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ.สมุทรปราการ มุ่งปลูกฝังค่านิยมวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้เป็นบรรทัดฐานการดำรงชีวิต

image

   นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต : หัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตย ณ หอประชุมวิจารณ์ธรรมคุณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดย คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ร่วมกับ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ สำนักประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล เข้าร่วม ได้แก่ นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ นายวีรภัทร คันธะ นางสาวนิตยา มีศรี และนางสาวรัชนก สุขประเสริฐ และมี นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ พร้อมนำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และครูอาจารย์ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 350 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ และโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 

   สำหรับการจัดโครงการฯ ในวันนี้ (23 พ.ค.67) เป็นการจัดเป็นครั้งที่สอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้และเกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างบ้านเมืองสุจริต รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้เป็นบรรทัดฐานการดำรงชีวิต ต่อไป 

   โดยบรรยากาศภายในงาน มีกิจกรรม ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องบ้านเมืองสุจริตบนพื้นฐานหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต นำสังคมไทยสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน โดย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง  กิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้ ถามตอบปัญหา การเสวนาทางวิชาการ เรื่องหลักธรรมทางศาสนากับการพัฒนาประชาธิปไตย และการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต : หัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตย และการอภิปรายผลการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้บ้านเมืองสุจริต : หัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตย การมอบหนังสือหัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตย หนังสือสุจริตชนเพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต หนังสือประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต และหนังสือบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติสำหรับเยาวชน ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ด้วย

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ