26 พ.ค.67 -  อนุ กมธ.ระบบบริหารราชการส่วนกลางฯ วุฒิสภา แนะ รัฐให้ความสำคัญการให้บริการประชาชนด้วย e - Service และเพิ่มบทบาทผู้ว่าฯ บริหารส่วนราชการภายในจังหวัด สร้างความเข้มแข็งบริหารราชการเชิงพื้นที่

image

           ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ใน กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาการดำเนินการของคณะอนุ กมธ.ประกอบด้วยผลงานตั้งแต่ พ.ศ.2562 - 2567 และจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -Service)
         ภายหลังการพิจารณา อนุ กมธ.ได้มีข้อเสนอแนะว่า ในการดำเนินการต่อไปในอนาคต ควรเร่งสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการเชิงพื้นที่ โดยเพิ่มบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบูรณาการการบริหารราชการของส่วนราชการภายในจังหวัด และพิจารณาการมอบอำนาจของส่วนกลางแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด รวมทั้งรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) โดยกำกับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง
อนุ กมธ.ระบบบริหารราชการส่วนกลางฯ วุฒิสภา ข้อมูล/แฟ้มภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ