10 ก.ค.67 - กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ สผ. รับหนังสือจากเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน ขอเพิ่มสิทธิลาคลอดเป็น 180 วัน ได้รับค่าจ้างเต็ม พร้อมคุ้มครองสิทธิแรงงานลูกจ้างภาครัฐให้เกิดความเท่าเทียม

image

          นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากนางสาวอรุณี ศรีโต ผู้แทนเครือข่ายขับเคลื่อนสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการลาคลอด 180 วัน และการจ้างงานภาครัฐ เพื่อขอให้ กมธ.เร่งแก้ไขร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานการให้ลูกจ้างหญิงและชาย ได้สิทธิการลาคลอดเพิ่มขึ้น จาก 98 วัน เป็น 180 วัน ได้รับค่าจ้างเต็ม โดยยึดหลักองค์การอนามัยโลก (WHO) หรืออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) อนุสัญญา 183 ว่าด้วยการให้สิทธิลาคลอดได้เกิน 98 วัน เพื่อการสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดีและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกช่วงวัย สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่ต้องการเพิ่มประชากรที่มีคุณภาพที่จะเป็นกำลังแรงงานในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในอนาคต ทั้งนี้ การใช้สิทธิลาคลอดที่ขยายเพิ่มตามกฎหมายกำหนด ต้องไม่ให้นายจ้าง นำการเพิ่มวันลาคลอดมากกว่า 98 วัน ที่กฎหมายกำหนด มาเป็นเงื่อนไขในการประเมินการทำงานที่ทำให้การทำงานของลูกจ้างไม่ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่ รวมทั้งขอสนับสนุนการแก้ไขให้การจ้างงานของลูกจ้างภาครัฐ ทุกกลุ่มประเภทการจ้างงานของรัฐ ได้เข้าสู่การคุ้มครองของกฎหมาย เนื่องจากลูกจ้างกลุ่มนี้เป็นประชาชนที่อยู่กับการจ้างงานกลุ่มใหญ่ที่สุด ที่ควรจะได้รับความมั่นคงจากการทำงาน และสวัสดิการในการคุ้มครองสิทธิแรงงานและระบบสุขภาพที่เท่าเทียมกับแรงงานในระบบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย
          ด้าน นายวรศิษฎ์  กล่าวว่า การแก้ไขร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นความร่วมมือ จากทุกภาคการเมือง ที่เห็นพร้อมในหลักการเดียวกัน ในการทำให้คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการขยายสิทธิวันลาคลอด อย่างไรก็ตามการขยายสิทธิ ดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งฝ่ายผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ กมธ.ยังพิจารณาถึงสิทธิการลาเลี้ยงดูบุตรของคู่สมรส ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย รวมทั้งการเพิ่มความเท่าเทียมในการจ้างงานภาครัฐ  พร้อมคาดว่าการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ