25 พ.ย.65 - รองประธาน กมธ.วิสามัญ พิจารณาร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ รับหนังสือจากประธานสมาพันธ์สมาคมครูฯ ขอให้ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ในวาระ 3 ออกไปก่อน เนื่องจากบางมาตรายังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาไทย และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมปรับแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างรอบคอบต่อไป

image

        รศ.สุรวาท  ทองบุ รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... คนที่หก และคณะ รับหนังสือจาก นายวีรบูล  เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เรื่อง ขอให้ชะลอการนำเข้าร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อรัฐสภาในวาระที่ 3 เนื่องจากมาตรา 54 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และได้ดำเนินการตามร่างกฎหมายดังกล่าวตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว และผ่านการพิจารณาของ กมธ.วิสามัญ ในวาระที่ 2 แล้ว ดังนั้น สมาพันธ์สมาคมครูฯ และองค์กรครูใน 4 ภูมิภาค ได้ศึกษาสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเห็นว่า หลายมาตรายังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของไทย และเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ควรแก้ไข อาทิ การที่รัฐให้เอกชนดำเนินการจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จอาจทำให้เกิดปัญหา การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถจัดการศึกษาได้ ทำให้ครูขาดหลักประกันในวิชาชีพ และทำให้ครูไม่ได้คุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่งผลกระทบเด็กและผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ และแนวทางการจัดการยังไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สมาพันธ์ฯ จึงขอให้คณะ กมธ.วิสามัญ ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ในวาระ 3 ไว้ก่อน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมปรับแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างรอบคอบต่อไป

        รศ.สุรวาท กล่าวภายหลังรับหนังสือ ว่า จะนำเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ของคณะ กมธ.วิสามัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยต่อไป

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ