1ก.พ.66 - ส.ส.พรรคก้าวไกล รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลแก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี กรณีการจัดการพื้นที่บ่อขยะ หมู่ 5 สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

image

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล เลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้ แทนราษฎร พร้อมด้วยนาย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส. พรรคก้าวไกล รับยื่นหนังสือจากนางสมจิตร์ ชนะเลิศ ผู้แทนประชาชนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องขอให้ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องอยู่กับบ่อขยะที่สร้างความเดือดร้อนให้อย่างมาก 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตามโครงการร่วมมือการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนบริเวณเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จุดที่ทิ้งขยะนั้น อยู่ในความดูแลของหน่วยทหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ได้ทำงานร่วมกับอบต.แก่งเสี้ยน ที่จัดให้เป็นบ่อขยะมูลฝอย และมีการทำลายขยะเป็นระยะๆ แต่เมื่อโครงการดังกล่าวหมดอายุสัญญา แต่ยังมีการนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องส่งกลิ่นเหม็นทำให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 84 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนเกิดมลพิษทางอากาศ เกิดการเจ็บป่วย

ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งไปยังหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ร้องเรียนไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่ยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ ส.ส. เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือว่า จะนำเรื่องความเดือดร้อนดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ. การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และคณะ กมธ. การทหาร เพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

 

ณรารัฏฐ์ โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ