2 มี.ค. 67 – สว.ออน ขอระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พร้อมวางมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง – เช่าอุปกรณ์ ให้เกิดความโปร่งใส

image

               นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการขออนุมัติงบประมาณการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนองบประมาณผูกพัน 5 ปี (ปี พ.ศ. 2568 - 2572) จำนวน 20,000 ล้านบาท ครอบคลุมการเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์ม และระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อรองรับเนื้อหาออนไลน์ โดยจะนำร่องจัดอุปกรณ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 600,000 คน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ จึงขอฝากข้อพิจารณาไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ ว่า ขอให้พิจารณาจัดอุปกรณ์ให้ครอบคลุมถึงนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในโอกาสต่อไป เนื่องจากเป็นระดับที่ต้องใช้เครื่องมือในการฝึกทักษะในการหาความรู้เช่นกัน และขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของแท็บเล็ตที่จะดำเนินการเช่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษาของนักเรียน เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างแท็บเล็ต (Tablet) ให้แก่นักเรียน แต่เป็นแท็บเล็ตที่มีคุณภาพต่ำ คุณภาพไม่คุ้มกับราคา อีกทั้งไม่มีบริการหลังการขายเมื่อเกิดการชำรุด รวมทั้งวางกรอบนโยบายวางแผนมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นด้วย

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ