รองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ คาดพิจารณาวาระ 3 ทันสมัยประชุมนี้


8 ม.ค. 2564 (14:02 น.)  |   134

8 ม.ค. 64 - รองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ พิจารณาตัดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 1-4 พร้อมบัญญัติให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา คาดพิจารณาวาระ 3 ทันสมัยประชุมนี้ 

   นายเทพไท เสนพงศ์ รองประธานกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ)ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คนที่สาม สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกมธ. ว่า คณะกมธ.ได้มีการพิจารณาในรายมาตรา จำนวนทั้งสิ้น 8 มาตรา ซึ่งประเด็นในที่ประชุมที่ได้มีการหารือร่วมกันและถกเถียงกันมากที่สุดคือ การบังคับใช้กฎหมายภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งรัฐบาลได้เสนอให้มีผลบังคับใช้ใน 180 วัน โดยที่ประชุมได้หารือและได้ข้อสรุปว่าให้มีผลบังคับใช้ใน 90 วัน  นอกจากนี้ ได้มีการยกเลิกคำว่า “พืชกระท่อม” ออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยตัดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 1-4 และได้มีการยกเลิก มาตรา7 (5) มาตรา 58/2 มาตรา 75 วรรค 2 มาตรา 76 วรรค 2 มาตรา 76/1 วรรค 3 และวรรค 4 นับว่าเป็นการปลดล็อคพืชกระท่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกมธ.จะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 15 ม.ค.64 เพื่อพิจารณาทบทวนถ้อยคำ และจะนำเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาในวาระ 3 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในสมัยประชุมนี้แน่นอน

พัทธกานต์ ยุทธภัณฑ์  ข่าว
เรณู​ เขมาปัญญา​  เรียบเรียง