โฆษก กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติมฯ เผย ขณะนี้ กมธ. ได้พิจารณาร่างฯ แล้วเสร็จทั้งฉบับแล้ว


5 ก.พ. 2564 (14:50 น.)  |   158

5 ก.พ. 64 - โฆษก กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติมฯ เผย ขณะนี้ กมธ. ได้พิจารณาร่างฯ แล้วเสร็จทั้งฉบับแล้ว คาด ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาวาระสอง 24-25 ก.พ. 64 ส่วนวาระ 3 วันที่ 16-17 มี.ค. 64 พร้อมย้ำมั่นใจ ส.ว. จะลงมติเห็นชอบในทุกวาระ

   นายสมคิด เชื้อคง โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) รัฐสภา แถลงข่าวถึงความคืบหน้าผลการดำเนินการของ กมธ. ว่า เมื่อวานนี้ (4 ก.พ. 64) ที่ประชุม กมธ. ได้มีการลงมติในมาตราต่างๆ ที่ค้างดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อย มีความสมบูรณ์ทั้งฉบับแล้ว ขณะที่การประชุม กมธ. ในวันนี้ (5 ก.พ. 64) ที่ประชุม กมธ. ได้มีการพิจารณาเอกสารที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ไปเขียนตามข้อเสนอของ กมธ. เมื่อวานนี้ คือการปรับแต่งปรับแต่งข้อความและประโยคต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

   ขณะเดียวกัน ในวันนี้ ที่ประชุม กมธ. ได้เชิญ ผู้แทนสมาชิกรัฐสภาผู้ขอแปรญัตติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 109 คน ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 8 คน และผู้แทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผู้ขอแปรญัตติ จำนวน 101 คน มาชี้แจง สำหรับ ส.ส.ผู้ขอแปรญัตติ จำนวน 101 คน แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 46 คน พรรคก้าวไกล ประมาณ 50 คน และพรรคพลังประชารัฐ ประมาณ 2-3 คน ซึ่งขณะ กมธ. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมร่างต่างๆ ก่อนที่ในวันที่ 8 ก.พ. 64 ในช่วงบ่าย จะมีการประชุม กมธ. อีกครั้งเพื่อตรวจข้อความในเอกสาร และญัตติต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

   นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการหารือกับประธาน กมธ. แล้ว คาดการณ์ว่า จะดำเนินการจัดพิมพ์เล่มรายงานผลการพิจารณาของ กมธ. ได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ก.พ. 64 จากนั้น จะได้จัดส่งให้สภาผู้แทนราษฎร ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่สองได้ภายในวันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่วางไว้

   นายสมคิด กล่าวด้วยว่า ภายหลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้พิจารณาในวาระที่ 2 เสร็จแล้ว และผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม ต่อมาต้องรอเวลาอีก 15 วัน ก่อนส่งให้รัฐสภาได้ดำเนินการนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวาระที่ 3 วันที่ 16-17 มี.ค. 64 ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 3 แล้ว จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยคาดว่าตั้งแต่กระบวนการเตรียมการ ส.ส.ร. เลือกตั้ง ส.ส.ร รวมถึงไปดำเนินการร่างตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไข เป็นเวลา 240 วัน ก่อนดำเนินการจัดทำประชามติภายในเวลา 90 วัน โดยรวมจะใช้เวลาดำเนินทั้งหมดประมาณ 18 เดือน หรือคิดเป็นเวลาประมาณเวลา 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้กรอบเวลาดังกล่าว เป็นการคาดการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการจะต้องไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรค 

   นอกจากนี้ นายสมคิด กล่าวถึงการเหตุผลของเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ลงมติในวาระรับหลักการ จากเดิมที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของฝ่ายรัฐบาล กำหนดไว้ที่ 3 ใน 5 ได้เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ลงมติในวาระรับหลักการ เป็น 2 ใน 3 ว่า เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของที่ประชุม กมธ. ที่ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไข ส่งผลให้จากเดิมต้องใช้เสียง 450 เสียง เปลี่ยนเป็น 500 เสียง ในการให้ความเห็นชอบ ซึ่งตนมองว่า กรณีดังกล่าวไม่ต้องวิตกกังวลว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ผ่านวาระที่ 2 และ 3 ยากขึ้นหรือไม่ เพราะเป็นภาระหน้าที่ของเสียงข้างมาก และเชื่อว่า จากการที่ ส.ว. หลายคนได้เห็นด้วยกับร่างที่กำหนดให้ ส.ส.ร. ทั้ง 200 คน ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้ว ส่วนอื่นก็ไม่ต้องวิตกกังวล พร้อมกันนี้ นายสมคิด กล่าวย้ำว่า ตนมั่นใจ ส.ว. จะลงมติเห็นชอบในทุกวาระ


คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง