ส.ว.พิกุลแก้ว ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงินของสหภาพรัฐสภาผ่านระบบการประชุมทางไกล


20 ต.ค. 2564 (17:07 น.)  |   12

20 ต.ค. 64 - ส.ว.พิกุลแก้ว ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงินของสหภาพรัฐสภาผ่านระบบการประชุมทางไกล รับทราบความเป็นมาของร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่

   นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Member of the IPU Executive Committee) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน (Sub-Committee on Finance) ของสหภาพรัฐสภา(IPU) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom โดยมี Ms. Cecilia Widegren สมาชิกรัฐสภาสวีเดน ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย อนุกรรมาธิการจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อุซเบกิสถาน และไทย พร้อมด้วย Mr. Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

   โดยการประชุมเริ่มต้นขึ้นด้วยการนำเสนอของเลขาธิการ IPU ซึ่งได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบโดยสังเขปถึงความเป็นมาของร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของ IPU ซึ่งประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ข้อ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาภาครัฐสภาเพื่อประชาธิปไตย และประชาชนทุกคน (parliamentary ecosystems for democracy, for everyone)

   จากนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ได้ชี้แจงการยกร่างเอกสารงบประมาณของ IPU ประจำปี 2565 (ฉบับเบื้องต้น) รวมถึงการจัดสรรงบประมาณหลัก (core budget) ประมาณ 13 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งจัดสรรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้อ

   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการลงทุนในส่วนของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงรากฐานระบบงานของ IPU (digital transformation) พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณคงเหลือจากปี 2564 ที่จะนำเข้าสู่กองทุนหมุนเวียน (Working Capital Fund) รวมถึงรายงานสถานะล่าสุดของการชำระค่าบำรุงสมาชิกของประเทศสมาชิก และเน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณฉบับใหม่

   อนึ่ง ที่ประชุมจะทำการพิจารณาร่างเอกสารงบประมาณรวมของสหภาพรัฐสภา ประจำปี 2565 (Draft Consolidated Budget 2022) ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน ครั้งถัดไป ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภาพ/ข้อมูล