วุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงบ้านกู่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด


20 ต.ค. 2564 (17:44 น.)  |   8

20 ต.ค. 64 - คกก.โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงบ้านกู่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนด้านการเกษตรและพลังงาน

     คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายตวง อันทะไชย นายสุชัย บุตรสาระ และนายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เขต 6 ขอนแก่น ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเดินทางลงพื้นที่ไปยังโครงการแก้มลิงบ้านกู่ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมี นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสภาพทั่วไปของโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านกู่ และนายชลศักดิ์ สุขี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงบ้านกู่ให้ทางคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตามการประชาคมของประชาชนบ้านสระคู ถือว่าเป็นการดำเนินการได้ตรงกับความต้องการของประชาชนและเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

     ขณะที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 2 นำโดย นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และพลเอก สนธยา ศรีเจริญ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ วัดศรีสวัสดิ์ บ้านสงเปือย ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับคณะและนำเสนอข้อเสนอแนะของตำบลเมืองทอง ได้แก่ เสนอให้มีการส่งเสริมเงินทุนเพื่อการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิให้ทันตามห้วงเวลาที่เหมาะสม การสนับสนุนโครงการระบบน้ำประปาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างทั่วถึงในพื้นที่ การขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตร การบริหารจัดการเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) ตกต่ำ การตั้งชื่อตำบลเมืองทองเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อให้เป็นชื่อพันธุ์ข้าวของพื้นที่เพาะปลูก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมถนนเข้าบ้านสงเปือย ตำบลเมืองทอง ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ การสนับสนุนเครื่องมือในการคัดกรองระบบดิจิตอลแก่ อสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้แก่ อสม. และให้มีการสนับสนุนส่งเสริมศาสนาและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอำเภอ ทั้งนี้ คณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและอำเภอที่ร่วมลงพื้นที่ ได้ร่วมกันให้คำแนะนำและชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่


พัทธกานต์ ยุทธภัณฑ์ ข่าว / เรียบเรียง
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้อมูล/ภาพ