กรมอนามัย แนะทางเลือกกลุ่มเสี่ยง-ผู้สูงวัย ยกระดับความปลอดภัย ร่วมกิจกรรมงานบุญออกพรรษาผ่านสื่อออนไลน์


20 ต.ค. 2564 (18:40 น.)  |   5

20 ต.ค. 64 - กรมอนามัย ขอประชาชนทำบุญออกพรรษาอย่างปลอดภัย แนะกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมขอความร่วมมือวัดปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ยกระดับความปลอดภัย ทั้ง 3 ด้าน

     นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า วันทำบุญออกพรรษาในแต่ละปี ประชาชนยังคงนิยมไปวัดทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงต้องระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย จึงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นให้ลูกหลานใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุแทนการเข้าวัด เช่น การฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และพิธีกรรมทางศาสนาแบบออนไลน์ หรือการบริจาคปัจจัยผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อลดการสัมผัสกับธนบัตร เหรียญ หรือสิ่งของบริจาคต่าง ๆ และลดจำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา 
     อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับวัดและกลุ่มประชาชนทั่วไป ยังคงขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 COVID Free Environment สิ่งแวดล้อมปลอดภัย โดยควบคุมการเข้า–ออก มีจุดคัดกรอง และจุดบริการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล พร้อมจัดให้มีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการจัดงาน จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี และหลังจัดงาน จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน ด้านที่ 2 COVID Free Personnel ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพ ผู้ประกอบพิธี หรือผู้นำพิธี และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการจัดงาน ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบ อย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการจัดงาน หากเคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยไม่ต้องตรวจ ATK หรือวิธี RT-PCR ซ้ำ ทั้งนี้ ผู้ประกอบพิธี หรือผู้นำพิธี ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธีท่านอื่น โดยมีระยะห่าง  อย่างน้อย 1 เมตร หากมีอาการเจ็บป่วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงแยกกักตัว ให้งดร่วมประกอบพิธี 
     อธิบดีกรมอยามัย กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของด้านที่ 3 COVID Free Customer ให้ผู้เข้าร่วมงานไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่จัดงานสำหรับสถานที่ปิด และร้อยละ 75 สำหรับสถานที่เปิด ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ กำหนดจุดวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน หากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ “ผ่าน” เข้าไปในงานได้ ให้ประเมินตนเอง โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” ก่อนเข้าบริเวณการจัดงาน สำหรับงานบุญออกพรรษา หากมีการโปรยทาน ขอให้มีคนควบคุมการเว้นระยะห่างระหว่างประชาชนที่มารอรับการโปรยทาน และที่สำคัญ ผู้เข้าร่วมงานควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เมื่อกลับถึงบ้านต้องอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที


พัทธกานต์ ยุทธภัณฑ์ ข่าว / เรียบเรียง
กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล / ภาพ