Zoom in วันที่ 25 มีนาคม 2563 ประเด็น : วิกฤตไทย : วิกฤตแรงงานข้ามชาติ


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :คุณอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ


รายการย้อนหลัง :