14 เม.ย.67 - สว.พบประชาชนในพื้นที่ จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) สรุปผลการพบประชาชน 5 ปี ลงพื้นที่ 46 ครั้ง ใน 8 จังหวัด พบปัญหาด้านน้ำ - สาธารณูปโภค - ที่ดิน ก่อนส่งเรื่องไปยัง กมธ. 262 เรื่อง จังหวัด 122 เรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 เรื่อง ตั้งกระทู้ถาม 3 เรื่อง และหารือ 13 เรื่อง

image

   นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาสรุปผลการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 - 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   ภายหลังพิจารณาแล้วเสร็จ ได้ข้อสรุป ว่า มีการประชุมคณะกรรมการฯ 63 ครั้ง ประชุมร่วมกับจังหวัด 3 ครั้ง ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น 2 ครั้ง ลงพื้นที่ 46 ครั้ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีกลุ่มเป้าหมายรวมจำนวน 8,340 คน ปัญหาที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำ การดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ด้านสาธารณูปโภค ด้านที่ดิน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ สำหรับการดำเนินการกับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ได้มีการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 262 เรื่อง ส่งเรื่องไปยังจังหวัด 122 เรื่อง ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 เรื่อง มีการนำไปดำเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา โดยการตั้งกระทู้ถาม 3 เรื่อง และปรึกษาหารือ 13 เรื่อง

   นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ยังได้รับทราบผลความคืบหน้าจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเวทีเสวนา เรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยจังหวัดสุรินทร์ ได้นำไปขับเคลื่อนโดยจัดทำโครงการไหมพันล้านแก้จนคนสุรินทร์ ขึ้น แบ่งเป้าหมายการพัฒนาออกเป็นระดับ คือ เป้าหมายการพัฒนาตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขจัดความยากจนลดความเหลือมล้ำ ขยายโอกาสเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ความยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาระดับพื้นที่ ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ปลูกหม่อน ลดปริมาณน้ำเข้าเส้นไหม และลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของประชาชน

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ