17 ธ.ค. 65 - คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เตรียมเสนอ สธ.เร่งทบทวนเนื้อหาประกาศกระทรวง จำกัดขอบเขตการใช้ประโยชน์จากกัญชา พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าแสดงข้อความสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชา แนะเสนอร่างกฎหมายกัญชาฉบับรัฐบาล แยกจากกัญชง

image

         การประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ที่มี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธาน พิจารณารายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง และติดตามผลการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา พ.ศ. 2565 ก่อนเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยรายงานมีข้อเสนอแนะว่าในระยะเร่งด่วนกระทรวงสาธารณสุขควรเร่งทบทวนเนื้อหาของประกาศกระทรวง ให้มีการจำกัดขอบเขตการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อทางการแพทย์ ห้ามการจำหน่ายกัญชาแก่บุคคลทั่วไปเพื่อนันทนาการ หรือการใช้ที่ไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าแสดงข้อความว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชา ควรประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวด กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดจะต้องพัฒนาระบบจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในเรื่องกัญชาและสารสกัดจากกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

        คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะในระยะยาวให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำและเสนอร่างพ พ.ร.บ. กัญชาฉบับรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญบัญญัติให้กัญชาเป็นยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ควรอนุญาตให้มีการเสพหรือบริโภคเพื่อนันทนาการ ควรแยกการกำกับดูแลตามกฏหมายเกี่ยวกับกัญชงออกจากกัญชา และกระบวนการตราร่างกฏหมายควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเป็นการทั่วไปด้วย

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ