29 มี.ค. 66 - อนุ กมธ.การลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก วุฒิสภา ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนกับการเติบโตของ EEC ณ สวนมะม่วงอำนาจคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มุ่งพัฒนาสินค้าสู่การส่งออก พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

image

      นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายเฉลียว เกาะแก้ว กรรมาธิการและคณะ ลงพื้นที่ ณ สวนมะม่วงอำนาจคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายอำนาจ ตันเฉี่ยง เจ้าของสวนมะม่วง นายสำเริง เนตรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองเขื่อน ว่าที่ร้อยตรีประภัสสร์ ชมถาวร ปลัด อบต.คลองเขื่อน นายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สายงานพื้นที่และชุมชน และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนกับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

      สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของสวนมะม่วงอำนาจคลองเขื่อน มีเป้าหมายที่จะทำให้ผลผลิตมีการส่งออกและสามารถต่อรองราคาได้ ผลผลิตสามารถตรวจสอบถึงที่ผลิตได้ มีบาร์โค้ดให้สแกน เน้นทำมะม่วงนอกฤดูซึ่งจะทำให้มะม่วงราคาสูงและทำให้ได้กำไรมากกว่ามะม่วงตามฤดูกาล จากนั้น คณะกรรมาธิการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชน ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดฉะเชิงเทราสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพด้านเกษตรอาหารเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของ EEC เดินหน้าขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สำหรับข้อเสนอแนะคณะกรรมาธิการจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

สำนักประชาสัมพันธ์ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ข้อมูล/ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ