23 พ.ค. 66 – วุฒิสภา มีมติไม่เห็นชอบให้ นายสถาพร วิสาพรหม ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา

image

     ที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาเรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) โดย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า กมธ.ได้ทำการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและจริยธรรมของนายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช. แทนนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี รวมทั้งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วและได้เสนอรายงานเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว พร้อมขอให้มีการประชุมลับ เพื่อพิจารณารายงานลับของ กมธ.ที่เสนอต่อที่ประชุม

     ภายหลังการประชุมลับ เพื่อพิจารณารายงานที่ กมธ.เสนอ และออกเสียงด้วยวิธีลงคะแนนลับ ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบ 41 เสียง ไม่เห็นชอบ 138 เสียง และงดออกเสียง 27 เสียง ทั้งนี้จากผลการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวจึงถือว่า นายสถาพร วิสาพรหม ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ น้อยกว่า 125 เสียง จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ