16 ก.พ. 67 – คณะ กมธ.การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือขอ รมว.แรงงาน ส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองให้ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม หลังพบเรื่องร้อง ไร้การเยียวยาจากกองทุนเงินทดแทนให้ไรเดอร์ ที่ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะและเสียชีวิต

image

          นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมพิจารณา ปัญหาที่ได้รับร้องเรียนจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม กรณีแรงงานไรเดอร์ในแพลตฟอร์มไลน์แมน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการทำงานขับรถส่งพัสดุ 1 ราย และอีก 1 ราย ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะ ระหว่างการทำงาน โดยทั้ง 2 กรณีได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานกองทุนเงินทดแทนแล้ว แต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถรับเงินทดแทนได้ เนื่องจาก บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไรเดอร์ไว้ ส่งผลให้ไม่ได้รับเงินเยียวยา

          คณะกรรมาธิการการแรงงาน พิจารณาและมีข้อสังเกตและข้อเสนอเกี่ยวกับนิยามคำว่าลูกจ้างและนายจ้าง ว่าควรคลอบคลุมถึงพนักงานไรเดอร์ทุกแพลตฟอร์ม และสถานประกอบการกับหน่วยงานรัฐควรบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวมถึงควรมีมาตรฐานการตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน และสวัสดิการผู้ใช้แรงงาน คณะกรรมาธิการมีมติจัดทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทีได้รับความเดือดร้อน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

เมธิชัย ยินดีผลเจริญ /ข่าว
ลักขณา เทียกทอง /เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ