10 มี.ค. 67 –  สว.ออน ขอกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มอัตราพนักงานเปลให้ รพ.มหาราชนครราชสีมา และ รพ.อื่นที่มีอัตราไม่เพียงพอ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ พร้อมเพิ่มอัตราเงินเดือนตำแหน่งพนักงานเปลของ รพ.ทั่วประเทศ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

image

              นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ว่า ผู้ป่วยที่เดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไม่ได้รับความสะดวกและได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากโรงพยาบาลมีพนักงานเปลที่มีหน้าที่ดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่เพียงพอ ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นเด็กและคนชรา จึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้ญาติต้องช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกันเองด้วยความยากลำบาก และจากการสอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนในตำแหน่งพนักงานเปล พบว่า มีอัตราเงินเดือนเพียง 9,000 - 10,000 บาท เท่านั้น ซึ่งถือว่ามีอัตราเงินเดือนที่น้อยมาก ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พิจารณาเพิ่มอัตราพนักงานเปลให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลอื่นที่มีอัตราไม่เพียงพอในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ และขอให้พิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนตำแหน่งพนักงานเปลของโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรดังกล่าวด้วย

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ