7 มิ.ย.66- กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และคณะอนุฯ ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายคุณธรรม และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ณ สำนักงาน ก.พ.เพื่อขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

image

 คณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบราชการ และการผังเมือง นำโดย พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบราชการ และการผังเมือง ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการให้มีกฎหมายคุณธรรม การจัดตั้ง สภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ โดยมีนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และ ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการให้มีกฎหมายคุณธรรม การจัดตั้งสภาทรัพยากร บุคคลภาครัฐ รวมทั้งการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ และค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ    

 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ณรารัฏฐ์ โพธินาม / ข่าว

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา / ข้อมูล ภาพ 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ