27 ก.พ.67- อนุ กมธ. ด้านประกันสังคม วุฒิสภา ศึกษาการจัดหลักสูตร “เถ้าแก่” ของสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

image

        นายณรงค์  รัตนานุกูล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ด้านการประกันสังคม ในคณะ กมธ.แรงงาน วุฒิสภา นำคณะ กมธ. เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดหลักสูตร “เถ้าแก่” (CPLI) เพื่อสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เป็นผู้นำที่รู้ลึก รู้จริง รู้แจ้ง เป็นคนเก่งและเป็นคนดี เพื่อสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของค่านิยม 3 ประโยชน์ คือ ตั้งใจสร้างคุณสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และองค์กร ทำงานรวดเร็วและมีคุณภาพ ผลงานมีความริเริ่มสร้างสรรค์และยั่งยืน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และตอบแทนพระคุณแผ่นดิน ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

        นายณรงค์ กล่าวว่า คณะอนุ กมธ. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้รอบด้าน รวมทั้งด้านการประกันสังคม เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้อยู่ในข่ายการเข้าเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 40 รวมทั้งมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และที่สำคัญมีคุณธรรมและความดีงามประจำดวงใจ เหมือนดังตราสัญลักษณ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เป็นรูปดอกบัวบาน เป็นความดีที่ต้องส่งต่อสู่สังคม การผลิตผู้ประกอบการยุคใหม่จึงควรดำเนินไปในแนวทางดังกล่าว นอกจากนี้ คณะอนุ กมธ.เห็นว่า หลักสูตร CPLI มีประโยชน์ จึงควรพิจารณาเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการจัดการความรู้ (KM) เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคม

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  ข่าว/เรียบเรียง

สำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ข้อมูล/ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ