26 พ.ค.67- หัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่ จ.ชุมพร รับฟังปัญหาเกษตรกรปลูกทุเรียนขาดแคลนน้ำจากปรากฎการณ์เอลนีโญ และฝนทิ้งช่วง แนะรัฐควรจัดสรรงบประมาณให้อำนาจ อปท. และประชาชน มีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่เพื่อรับมือภัยแล้ง

image

        นายชัยธวัช  ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล นำคณะลงพื้นที่บ้านสตงท่าสำราญ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อรับฟังปัญหาประชาชน และเกษตรกรปลูกทุเรียนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ปัญหา ที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่า ทำให้การพัฒนาพื้นที่เช่นการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่สามารถทำได้ รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ขาดแคลนทั้งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เป็นต้น

        หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวด้วยว่า ทุเรียนเป็นผลผลิตการเกษตรที่สำคัญที่สุดสำหรับภาคใต้ในระยะหลังมานี้ โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่เศรษฐกิจเติบโตได้จากภาคการเกษตรโดยไม่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเท่ากับจังหวัดอื่น ๆ แต่จากสถานการณ์เอลนีโญที่รุนแรงในปัจจุบันทำให้เกษตรกรต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำแล้ง ซึ่งอาจไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราวเหมือนอดีตอีกต่อไป โดยคาดการณ์ว่า อาจกเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงทุกปีไปจนถึงปี 2571 ซึ่งปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรจึงเป็นปัญหาร่วมของเกษตรกรทุกพื้นที่ ซึ่งต้องใช้หลากหลายมาตรการในการแก้ปัญหา และในแต่ละพื้นที่ก็ต้องการวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลสนับสนุนการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าโครงการขนาดใหญ่ ที่ผ่านมาโครงการขนาดใหญ่มักมีต้นทุนสูง และหากวางแผนไม่ดี ก็จะไม่คุ้มค่า ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างที่ประเมินไว้ ขณะที่การใช้แหล่งเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่กระจายไปในหลายพื้นที่ย่อมจัดการได้ง่ายกว่า เกิดผลกระทบน้อยกว่า และใกล้คนใช้น้ำมากกว่า

        นายชัยธวัช กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคก้าวไกลมีข้อเสนอให้การพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาทควรเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง แต่ปัญหา คือ ปัจจุบันงบประมาณและอำนาจในการพัฒนาแหล่งน้ำยังคงกระจุกตัวอยู่ที่กรมชลประทาน และเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติโครงการก็มักไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยแหล่งน้ำขนาดกลางหรือเล็ก ท้องถิ่นกับชาวบ้านจะมีส่วนในการตัดสินใจร่วมกัน หากถ่ายโอนมาให้ท้องถิ่นดูแลจะสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่า

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ