11 มิ.ย. 67 - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประเด็นบุคลากรด้านการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ สามารถร่วมแสดงความเห็นได้ถึงวันที่ 7 ก.ค. นี้

image

         สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 3 ฉบับ ที่เสนอโดยรองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... ทั้งนี้มีสาระสำคัญเพื่อต้องการยกเลิกองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปัจจุบันนี้ให้กลับไปเป็นตามหลักการและเหตุผลตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเดิมก่อนการประกาศคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อน และเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามหลักการแห่งกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         สำหรับประชาชนที่สนใจแสดงความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 3 ฉบับ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์รัฐสภา www.parliament.go.th หมวดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ โดยแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ก.ค. 67

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว/เรียบเรียง 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ