17 มิ.ย. 67 - สำนักงาน กกต. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก สว. ระดับจังหวัด เข้าสู่รอบเลือก สว. ระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้ ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต

image

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ออกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า ตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 นั้น ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด จะจัดทำประกาศผลการนับคะแนน โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสำหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดำเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวน 2 ชุด โดยส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศ ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนวันเลือกระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 วัน ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด มอบหมายจัดทำเอกสารหรือข้อมูลแนะนำตัวของแต่ละกลุ่มที่อยู่ภายในเขตจังหวัดของตนจากระบบบริหารจัดการการเลือก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมารับเอกสาร เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดนำมาในวันเลือกระดับประเทศ

          ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับประเทศ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ หรือ แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444

 

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง

สำนักงาน กกต. ข้อมูล / ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ