17 มิ.ย. 67 – สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 6 คน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

image

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยธุรการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จำนวน 6 คน ด้วยนางสาวจินดา มหัทธนวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก มีอายุครบ 70 ปี อันเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 22 (3) ประกอบมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561และพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 4 คน ได้แก่ นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ นายสรรเสริญ พลเจียก และนางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 กันยายน 2567 ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และโดยมาตรา 22 วรรคหก บัญญัติให้ในกรณีที่กรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในหนึ่ง 120 วัน ก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพันจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง
          ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยการเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 12  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 6 คน โดยให้ผู้สมัครมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน ถึง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ชั้น 1 อาครัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข 0- 28319492 -7 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้ารับการสรรหาได้ที่ https://qr senate.go.th/sh/f/k=OCDSW


ณรารัฏฐ์  โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง
 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ