1 ก.พ.66 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอก จอมเดช ตรีเมฆ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แทน น.ส.เบญญา นันทขว้าง ที่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

image

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอก จอมเดช ตรีเมฆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลัง รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องรับรองพิเศษ 206 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

     ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ น.ส.เบญญา นันทขว้าง ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลัง ลำดับที่ 12 ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 บัดนี้ น.ส.เบญญา นันทขว้าง ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ น.ส.เบญญา นันทขว้าง ลิ้นสุดลงตามมาตรา 101(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 13 และลำดับที่ 14 สิ้นสมาชิกภาพสมาชิกพรรครวมพลัง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 115 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลัง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

   ทั้งนี้ น.ส.ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นางอารยะหญิง จอมพลาพล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมให้การต้อนรับ

ณรารัฏฐ์ โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ