2 ก.พ. 66 - กลุ่มนักเรียนมูฟออน ยื่นหนังสือต่อ กมธ.การศึกษา สผ.คัดค้านการยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พร้อมเสนอ 4 ข้อเรียกร้อง ป้องกันนักเรียนถูกละเมิดสิทธิการไว้ทรงผม  

image

         รองศาสตราจารย์ สุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือคัดค้านระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ. พ.ศ.2563 พ.ศ.2566 จาก ด.ช.ณัฐพล แสงอรุณ ประธานกลุ่มนักเรียนมูฟออน 

         โดย ประธานกลุ่มนักเรียนมูฟออน กล่าวว่า เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศระเบียบดังกล่าว ทางกลุ่มนักเรียนมูฟออน ได้ไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันประกอบด้วยปัญหาที่ตามหลัง หากระเบียบกระทรวงฉบับนี้ได้ถูกใช้อย่างเป็นทางการ อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สิทธิเสรีภาพของนักเรียน เช่น อำนาจการออกระเบียบทรงผมถูกส่งต่อไปที่โรงเรียนอย่างไม่มีขอบเขต การกำกับดูแลหรือการเปิดช่องโหว่ในการออกระเบียบให้ลงโทษนักเรียนด้วยการกล้อนผม หรือการใช้อำนาจของสถานศึกษาบีบบังคับ ตัดตอนขั้นตอนวิธีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ทำให้ไม่ได้รับความคิดเห็นของนักเรียนอย่างแท้จริง 

         ทั้งนี้ จากคำร้องที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มนักเรียนมูฟออน จึงต้องการส่งข้อเสนอเพื่อเรียกร้องให้ตระหนัก ถึงปัญหาผลกระทบจากการออกระเบียบดังกล่าวจำนวน 4 ข้อ ดังนี้ 

   1. ให้มีการยกเลิก "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ.2566

   2. ออกคำสั่งห้ามมิให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกระเบียบทรงผมของตนเองขึ้นโดยทันที เพื่อคุ้มครองนักเรียนจากการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือสิทธิในการไว้ทรงผมของตนเอง

   3. ให้กระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎระเบียบเรื่องทรงผมของนักเรียนใหม่ให้เป็นไปตามมาตฐานเดียวกันทุกโรงเรียน โดยกฎทรงผมนั้นจะต้องมาจากความสมัครใจของนักเรียน

   4. เพิ่มบทลงโทษให้บุคลากรที่ลงโทษนักเรียนเกินระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน

   ทั้งนี้ จากข้อเรียกร้องทั้งหมด เพื่อสิทธิเสรีภาพ และความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ควรมีสิทธิ์คิดและตัดสินใจในร่างกายของตนเอง ไม่ควรถูกใครละเมิดหรือย่ำยีในตัวตนในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงขอให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องนี้ ด้วย 

          ด้าน รองศาสตราจารย์ สุรวาท  กล่าวภายหลังรับหนังสือ ว่า ตนจะได้นำข้อเสนอดังกล่าวไปหารือในที่ประชุม กมธ. เพื่อนำข้อสรุปส่งต่อไปถึงกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาดำเนินการ ต่อไป 

 

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ