6 ก.พ. 66 -  รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และ กมธ.การปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามการบริหารงานและการรับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จังหวัดชุมพร พร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ท้องถิ่นดิจิทัล

image

         นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วย พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ชุมพร  โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร และคณะผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ
        โอกาสนี้ คณะวุฒิสภาได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ของ อบจ.ชุมพร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อบจ.ชุมพรรับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จำนวน 17 แห่ง จากทั้งหมด 94 แห่ง และมีบุคลากรที่ประสงค์สมัครใจถ่ายโอน จำนวน 96 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 59 คน และลูกจ้าง 37 คน โดยมีจำนวนบุคลากรยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย อบจ.ชุมพรได้ดำเนินการโดยวิธีเกลี่ยบุคลากรด้านพยาบาลมาช่วย และไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน แต่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรในสายงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเปิดสอบสรรหาบุคลากรได้เอง ในด้านการดูแลติดตามผู้ป่วยติดเตียงและด้านทันตกรรม อบจ.ชุมพร สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกับที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การบริการประชาชน
        ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อบจ.ชุมพรได้มีนโยบายชะลอการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่ม เนื่องจากขอเรียนรู้และปรับระบบการทำงานระหว่าง อบจ.กับ รพ.สต.ที่รับถ่ายโอนมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เรียบร้อยก่อน แต่ยังมีการรับถ่ายโอนบุคลากรเพิ่ม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีบุคลากรที่ยื่นความประสงค์ขอถ่ายโอนมายัง อบจ.ชุมพร ในกรอบระยะเวลาจำนวน 15 คน และมีบุคลากรแจ้งความประสงค์ขอย้ายกลับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 คน
        ทั้งนี้ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ )การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงาน การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้ และสนับสนุนการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลและท้องถิ่นดิจิทัล โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่อบรมในเรื่องระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบันมีระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ระบบ คือ 1. ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 2. ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์สำหรับพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตรประชาชนสามารถยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและปักหมุดสถานที่ก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ 3. ระบบชำระค่าธรรมนียมขยะออนไลน์ 4. ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารออนไลน์ และ 5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e - Office)
        นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯได้เยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดชุมพร ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดยเมื่อมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประชาชนสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยภายหลังการลงพื้นที่ คณะกรรมาธิการฯจะได้นำข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป


อรพรรณ ขันทองคำ เรียบเรียง
สำนักประชาสัมพันธ์  สนง.วุฒิสภา ข้อมูล/ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ