6 ก.พ. 66 - ส.ว.เสรี อภิปรายรายงานศึกษานโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งข้อสังเกต กรณีรัฐตั้งราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชน เป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่ หลังพบมีกระบวนการส่อทุจริต พร้อมขอ สตง. ทำงานเชิงรุกอย่างกล้าหาญ ปราศจาคอคติ ยึดหลักธรรมาภิบาล รักษาผลประโยชน์เงินของแผ่นดิน

image

   นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อภิปรายรายงานการพิจารณาศึกษา ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องนโยบายการตรวงเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2566 - 2570) และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตามมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561) ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา พิจารณาเสร็จแล้ว โดยกล่าวว่า ตนตั้งข้อสังเกตในประเด็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ว่า ที่ผ่านมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เคยได้รับทราบข้อมูลบ้างหรือไม่ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน มีการได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่เงินจำนวนมหาศาลในแต่ละปีงบประมาณ กรณีผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ อาจจะต้องถูกตัดเงินหรือจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบางคนในแต่ละครั้งที่รับงานราชการ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าแปลกว่าเหตุใดการที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน จะทำการค้ากับหน่วยงานราชการ อาจต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบางคน เพื่อให้ได้งานด้วย ทั้งที่ตามปกติการใช้งบประมาณจะต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ที่มีการกำหนดราคากลางไว้ซึ่งน่าจะเป็นราคามาตรฐาน แต่กลับพบว่าในราคากลางนั้น อาจมีการตัดเงินส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบางคน สะท้อนว่าการตั้งราคากลาง นั้น เป็นปัญหาหรือไม่ และมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 

 

   นายเสรี กล่าวด้วยว่า ตนเห็นว่าการทำหน้าที่ของ สตง. ควรทำงานในเชิงรุก ในแนวทางที่จะรักษางบประมาณแผ่นดินให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และในการที่จะตรวจรับงาน แม้ว่าจะมีคณะกรรมการตรวจรับงานที่ยุติหน้าที่ไปแล้ว แต่หลังจากนั้น ในบางงาน เมื่อรับงานแล้ว เกิดบกพร่อง และมีผลของงานที่อาจมีการชำรุดในภายหลัง มาตรการเหล่านี้เป็นเรื่องของการติดตามการใช้งบประมาณ ทาง สตง. ได้มีคณะกรรมการติดตามการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนนี้หรือไม่ อย่างไร อาทิ ถนนบางสายที่ตอนทำดูมีมาตรฐาน แข็งแรง เรียบร้อย แต่เมื่อใช้ไปได้สักพักหนึ่งแล้วถนนทรุด เป็นหลุ่มบ่อ และเสียหายเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งในส่วนนี้ สตง.มีคณะกรรมการติดตรวจดูว่าในส่วนงานเหล่านี้มีการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ตนขอให้ สตง. ทำงานตามมาตรฐานของ สตง. ด้วยความกล้าหาญ ปราศจาคอคติ โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเงินงบประมาณแผ่นดินได้อย่างเต็มที่ เพื่อโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม  ต่อไป 

 

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ