31 มี.ค. 66 - พรรคเพื่อไทยประกาศพร้อมเปิดทางตั้ง ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หากได้เป็นรัฐบาล หวังฟื้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บรรจุในรัฐธรรมนูญ

image

        คณะกรรมการด้านประชาธิปไตย กระบวนการยุติธรรม และความเสมอภาคเท่าเทียม พรรคเพื่อไทย นำโดยนายชัยเกษม นิติสิริ ประธานกรรมการด้านยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย และประธานกรรมการด้านประชาธิปไตย กระบวนการยุติธรรม และความเสมอภาคเท่าเทียม พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการด้านประชาธิปไตยฯ ว่า หลังการประชุมครั้งแรกที่ประชุมได้มีมติ 4 ประเด็น คือ หากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยให้มีการทำประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนก่อน ประเด็นที่ 2 จะฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยการบรรจุเรื่องนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทย หลังจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เคยบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่เมื่อถูกรัฐประหาร ไม่มีการบรรจุเรื่องนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาอีกเลย ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพและการใช้ชีวิตของประชาชนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ หากเรื่องใดที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องได้รับการแก้ไข ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถือเป็นเรื่องใหญ่ของพรรคเพื่อไทย เพราะเป็นหลักประกันให้กับประชาชนว่าบุคคลใดจะละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นไม่ได้ ประเด็นที่ 3 ศึกษาโครงสร้างที่ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม เพราะขณะนี้ความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องใหญ่ในทางกฎหมาย และในทางปฏิบัติ ความเหลื่อมล้ำเป็นหนึ่งในหลักนิติธรรม (Rule of law) รวมถึงการเลือกปฏิบัติ ต้องมีการยกเลิก แก้ไข ปรับปรุง อย่างเร่งด่วน และประเด็นที่ 4 จะปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ ป.วิ.อาญาฯ เพื่อให้เป็นหลักประกันประชาชนในสิทธิเสรีภาพ โดยสิทธิการประกันตัวต้องเป็นหลัก การไม่ให้ประกันตัวต้องเป็นข้อยกเว้นที่เขียนไว้โดยชัดเจน ว่าไม่ให้ประกันตัวในเรื่องใดบ้าง ควรละเว้นการใช้ดุลยพินิจที่กว้างขวาง โดยจะหลีกเลี่ยงการเขียนกฎหมายที่ตีความได้กว้างขวาง เพราะที่ผ่านมาประชาชนต้องเผชิญกับการถูกคุมขังในศาลโดยไม่ได้รับการประกันจากการใช้เหตุผล และดุลยพินิจที่กว้างขวาง
        นายชัยเกษม กล่าวต่อว่า 8 ปี ที่ผ่านมา เชื่อว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรต่อกฎหมายเลือกตั้ง ต้องมีการฟื้นฟูกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องประชาชนให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม และเปลี่ยนโครงสร้างกฎหมายให้ความเหลื่อมล้ำจางไป 
        ขณะที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และกรรมการด้านประชาธิปไตย กระบวนการยุติธรรม และความเสมอภาคเท่าเทียม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการบังคับใช้กฎหมาย หากสามารถแก้ที่โครงสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยได้ จะเป็นการสร้างพื้นฐานในการปรับในเรื่องอื่นๆได้ ส่วนในรายละเอียดจะมีการศึกษาต่อไป

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ