31 มี.ค.66- กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานหรือแนวทางการส่งเสริมด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่สำคัญของมณฑลยูนนาน ณ กรมเกษตรและกิจการชนบท มณฑลยูนนาน

image

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานหรือแนวทางการส่งเสริมด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่สำคัญของมณฑลยูนนาน ณ กรมเกษตรและกิจการชนบทมณฑลยูนนาน

 โอกาสนี้ นายหลิว เฉี่ยวชวน รองอธิบดีกรมเกษตรฯ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตร ชนบท และเกษตรกรของรัฐบาลกลางจีนและระดับมณฑล ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรที่สำคัญเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน วิธีการดำเนินงานของมณฑลยูนนานเพื่อเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลกลาง แผนงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทด้วยภาคการเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีและระบบการวิจัย เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงกันระหว่างมณฑลยูนนานกับรัฐบาลกลาง

 จากการประชุมครั้งนี้ มีข้อพิจารณาและข้อคิดเห็นที่สำคัญ คือ การพัฒนาเกษตรของจีนมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ มณฑลยูนนานจะนำนโยบายของรัฐบาลกลางมากำหนดแผนงาน โดยจะต้องสอดคล้องกับบริบทหรือปัจจัยต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วย อาทิ การปลูกพืชที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นและมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการนำงานวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงงานวิจัย รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการเกษตรทุกสาขาเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ

 จากนั้น คณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการนวัตกรรมเกษตรสีเขียวหยุนเทียนฮว้า ซึ่งมีการพัตนาเกษตรสมัยใหม่และมุ่งเน้นเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท หยุนเทียนฮว้า กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของรัฐบาลมณฑลยูนนาน โดยบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีแบบเม็ดผสม (Bulk Blending) และจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกร โดยมีการติดตามผลการใช้งาน รวมทั้งมีใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อควบคุมการให้แสงและการให้น้ำ ทำให้การทำการเกษตรมีความแม่นยำมากขึ้น

 ในการนี้ นายหลิว เหอชิง ผู้จัดการใหญ่ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกและกุหลาบซึ่งมีลักษณะเป็นโรงเรือนขนาดพื้นที่ 160 หมู่ หรือประมาณ 64 ไร่ต่อ 1 โรงเรือน โดยโรงเรือนดังกล่าวมีการควบคุมการให้น้ำ การให้ปุ๋ย การควบคุมอุณหภูมิการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ ตลอดจนการคัดกรองผลผลิตโดยใช้เครื่องคัดแยกดอกกุหลาบที่ทันสมัยแทนแรงงานคน ทำให้ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับดอกกุหลาบ รวมทั้งมีการใช้บาร์โค้ดที่สามารถติดตามตรวจสอบที่มาของสินค้าได้

 ณรารัฏฐ์ โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง

สำนักประชาสัมพันธ์ สนง.เลขาธิการ วุฒิสภา

 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ