7 มิ.ย.66 - ส.ว.สุวรรณี นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย หารือข้อราชการกับหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ EU  และการเตรียมความพร้อมเริ่มเจรจา FTA ไทย-EU อีกครั้ง ให้สำเร็จภายใน ก.ย.66 

image

   นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ร่วมหารือข้อราชการกับ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำสหภาพยุโรป ในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีทางการเมือง ประจำปี 2566 (Women Political Leaders Summit 2023) ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2566 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยได้หารือประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (EU) โดยเฉพาะด้านการค้าและเศรษฐกิจ ซึ่ง EU เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ปัจจุบัน EU และประเทศไทยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) อีกครั้งโดยมีเป้าหมายให้สำเร็จภายในเดือนกันยายน 2566 ภายหลังจากที่การเจรจาได้ถูกระงับไว้ในปี 2557 

 

   นอกจากนี้ EU ได้ออกมาตรการ European Green Deal ซึ่งทุกภาคส่วนของไทยทั้งเอกชนและภาครัฐควรจะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมการรับมือนโยบายและมาตรการในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิต  รวมทั้งรัฐสภายุโรปได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EU Deforestation Free Product) ซึ่งผู้ประกอบการที่จดทะเบียนใน EU ต้องแสดงข้อมูลพิสูจน์ให้ได้ว่าสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาด EU ไม่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า โดยจะเริ่มบังคับใช้กับสินค้า 7 กลุ่มแรก ได้แก่ ไม้ น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง กาแฟ โกโก้ ยาง และเนื้อวัว และผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว อย่างไรก็ดี กฎหมายใหม่นี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการจากประเทศสมาชิก

 

 

 

กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ข้อมูล - ภาพ 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ