27 ก.พ. 67 – คณะ กมธ.ดีอีเอส สภาผู้แทนราษฎร หารือกับ ททท. กรมอุทยานฯ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

image

         นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (กมธ.ดีอีเอส)  สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมกรรมาธิการร่วมกับ 3 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งพบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเก็บรวบรวมข้อมูล การช่วยดำเนินงาน จัดเก็บรายได้ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และจัดระบบบริการแก่นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย เว็บไซต์ Entry Thailand  เว็บไซต์ Thailand Tourism Directory เว็บไซต์และระบบ (TTS) รวมทั้งระบบเพื่อการบริหารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว Tourism Intelligence Center (TIC) ที่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะนำไปใช้วางแผนในอนาคต และสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามากฎหมายและมีความโปร่งใส โดยพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์(E-Ticket) สำหรับบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พัฒนาระบบจองที่พักอุทยานแห่งชาติ (E-Booking) และพัฒนาระบบงานการอนุญาตเพื่อบริการประชาชนและเครื่องจำหน่ายบัตรค่าบริการอัตโนมัติ ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมการตลาด การให้บริการนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีเครื่องมือด้านการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ระบบสร้าง Microsite สำหรับเว็บไซต์การตลาดและสำนักงาน มีแอปพลิเคชัน AMAZING THAILAND เป็นคู่มือนักท่องเที่ยวและเป็นเครื่องมือของ ททท.ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมมือกับพันธมิตรส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมกับให้มี Tourist Police Chatbot อยู่ในแอปพลิเคชันดังกล่าว และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการบริหาร ที่ใช้ระบบเอไอ AI มาพัฒนาการท่องเที่ยวให้ความทันโลกทันสมัยมากยิ่งขึ้น
          คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตภายหลังการพิจารณา ด้วยการเสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานร่วมกันในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รวมทั้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดส่งข้อมูลในจุดที่มีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาให้คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

 

เมธิชัย ยินดีผลเจริญ /ข่าว
ลักขณา เทียกทอง /เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ