12 เม.ย.67 - สนง.เลขาธิการวุฒิสภา เผยสรุปผลการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง มีการประชุม 13 ครั้ง ปรึกษาหารือ 230 เรื่อง พิจารณาร่างกฎหมาย 3 ฉบับ เห็นชอบด้วยกับสภาฯ แล้ว 1 ฉบับ และพิจารณารายงานของ กมธ. 114 เรื่อง 

image

   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 12 ธ.ค.66 - 9 เม.ย.67 ว่า มีการประชุมวุฒิสภา ทั้งสิ้น 13 ครั้ง ใช้เวลาในการประชุมทั้งสิ้น 213 ชั่วโมง 40 นาที  มีการปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับ ข้อ 18 จำนวน 17 ครั้ง เรื่องหารือทั้งหมด 230 เรื่อง ใช้เวลาในการปรึกษาหารือ 17 ชั่วโมง 40 นาที  ส่วนผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ วุฒิสภา เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 2 ฉบับ  

   ด้านผลการดำเนินงานด้านกระทู้ถาม มีกระทู้ถามที่รับมาดำเนินการ 73 กระทู้ แบ่งเป็น กระทู้ถามด้วยวาจา 21 กระทู้ ตอบแล้ว 7 กระทู้ ตกไป 14 กระทู้  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 52 กระทู้ แบ่งเป็น กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุม 17 กระทู้ ตอบแล้ว 9 กระทู้ ค้างตอบ 6 กระทู้ ตกไป 2 กระทู้ กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 35 กระทู้ ตอบแล้ว 16 กระทู้ รอตอบ 19 กระทู้ 

   นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ พิจารณาเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น 10 ครั้ง อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 ตำแหน่ง พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 114 เรื่อง พิจารณารายงานประจำปีของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 33 เรื่อง พิจารณาญัตติ 1 เรื่อง ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 153 ตั้งกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา และกรรมาธิการวิสามัญแทนตำแหน่งที่ว่าง 12 ครั้ง 

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ